Algemene voorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. De helft wordt gefactureerd bij bevestiging van de bestelling, het saldo na afloop van de te leveren prestaties.

Bestellingen kunnen tot één maand voor de eerste te leveren prestatie kosteloos worden geannuleerd. Nadien kunnen ze alleen nog kosteloos worden geannuleerd op grond van overmacht zoals door de wet gedefinieerd. Indien een bestelling eenzijdig wordt geannuleerd meer dan twee weken voor de eerste prestatie, blijft de helft van het totale bedrag verschuldigd. Bij een eenzijdige annulatie minder dan twee weken voordien, is de gehele som verschuldigd.

Het Belgische recht is van toepassing. Bij een geschil zijn de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.